Publicăm calendarul privind desfășurarea examenului de bacalaureat – sesiunea 2020.

CALENDARUL

                      Examenului de Bacalaureat Naţional 2020

3-10 iunie 2020Înscrierea candidaţilor
11-17 iunie 2020Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale
22 iunie 2020Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
23 iunie 2020Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
24 iunie 2020Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
25 iunie 2020Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă
30 iunie 2020Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00
30 iunie 2020Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 16,00-20,00
1 iulie 2020Depunerea contestaţiilor în intervalul orar 8,00-12,00
1-4 iulie 2020Rezolvarea contestaţiilor
5 iulie 2020Afişarea rezultatelor finale

Publicăm calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul (școlar 2020-2021)

DATA LIMITĂ/ PERIOADAEVENIMENTUL
Probele de aptitudini
2-5 iunie 2020Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea deînvâţâmânt liceal /gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare şi eliberarea/transmiterea anexelor fiselor de înscriere, însoţitede documentele prevâzute în Anexa 3,  la prezentul ordin, conform proceduriistabilite de Comisia Natională de Admitere. 
Notă: Părinţii vor fi informaţi, prin afişare la avizier şi postare pe site-urile instituţiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicaţia informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unităţi de învâţâmânt.
9-12 iunie 2020Desfâșurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la prezentul ordin.
12 iunie 2020Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
15 iunie 2020Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucuresti a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
17 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată. Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.
29 iunie 2020Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București câtre unitățile de învâțâmânt liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judțene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
2 iulie 2020Validarea de către comisia de admitere judeteană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

Pentru a consulta modul de înscriere și desfășurare a admiterii la profilul sportiv, vă rugăm să consultați Anexa nr. 3 la Ordinul MEC nr. 4948/2019.

Anexa nr. 3 poate fi vizualizată aici.

În conformitate cu prevederile instrucțiunea MEC nr. 545/DGIP/28.04.2020 cu privire la modalitățile de încheiere sa situaţie şcolare a elevilor pe semetrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, mediile vor fi încheiate cu minimum două note, astfel:

 1. Nu se vor susține teze; 
 2. Dacă elevul are cel puţin două note pe semestrul al II-lea, se va încheia media cu aceste note;
 3. Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, se poate valorifica ativitatea desfăşurată on-line, pentru a doua notă;
 4. Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea, dar nu se poate valorifica activitatea desfăşurată on-line, a doua notă pentru semestrul al II-lea va fi considerată notă care reprezintă media elevului din primul semestru;
 5. Dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea, media semestrului I, devine media anuală;
 6. Dacă media din primul semestrul este mai mică decât 5 (cinci), atunci profesorul decide împreuna cu elevul data la care acesta poate susţine o lucrare scisă/proiect prin care să fie notat, iar nota de la aceasta evaluare devine media anuală (ca la examenul de corigenţă).

În conformitate cu dispozițiile:  

 • OMEN nr. 4135/21.04.2020 privind continuitatea procesului de învățământ la nivel preuniversitar; 
 • Notei nr. 545/DGIP/28.04.2020 emisă de Direcția Generală pentru Învățământ Preuniversitar referitor la instrucțiuni cu privire la continuarea procesului de învățământ după încetarea stării de urgență, 

procesul de învățământ ulterior încetării stării de urgență se va desfășura astfel:

 1. Conținuturile din programe, prevăzute pentru semestrul al II-lea,care nu au fost parcurse după data de 11 martie vor fi abordate în anul școlar următor;
 2. Examenul de bacalaureat se va susţine respectând programele prevăzute în OMEC nr. 4115/10.04.2020 (făra materia din semestrul al doilea);
 3. Elevii claselor a XII-a vor face pregătire pentru examenele de finalizare de ciclu, începând cu data de 2 iunie, cu respectarea tuturor normelor de siguranţă (maximum 10 elevi în sala de clasă, cu mască şi mănuşi, şcolile dotate cu dezinfectante şi igienizarea sălii de clasă dupa finalizarea activităţii fiecărei grupe). Se vor realiza numai cursuri de pregătire pentru examen, după un orar stabilit de către unitatea de învățământ;
 4. Părinții vor evalua riscurile asupra copiilor lor în ce priveşte participarea acestora la activităţile desfăşurate în şcoală şi vor decide asupra acestul aspect. Participarea acestora este opţională. Şcoala poate organiza şi pregătire pentru bacalaureat on-line;
 5. Examenele de bacalaureat și de admitere în liceu se vor desfăşura după proceduri elaborate de MEC ce urmează a fi anunțate în timp util;
 6. Examenele de certificare a competenţelor profesionale se vor realiza numai pe bază de proiect;
 7. Examenul de titularizare și pentru definitivare în învăţământ, precum şi examenle pentru obţinerea gradelor didactice se vor organiza după calendar comunicat de MEC.

Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” din Bucureşti este înscris în programul EPAS, candidând în anul școlar 2018-2019 pentru titlul de Școala-ambasador a Parlamentului European. Programul educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) este implementat în Romania de Biroul de Informare al Parlamentului European în România în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.

https://www.facebook.com/CNAV-candidat-Scoala-ambasador-a-Parlamentului-European-2078411635731417/